Емилия Караманова

Адрес

гр. София, п.к. 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.11

Контакти

Call: (+359 2) 979-2552

Email: ekarama@ipc.bas.bg

Емилия Караманова

химик

БАН
Институт по Физикохимия

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 9
 • Общ брой научни публикации и патенти: 22
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 10
 • Брой цитати на научните публикации: 290
 • Брой научни публикации от последните пет години: 12
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 5
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 105

Образование

 1. 1986

  Магистър

  Химико-Технологичен Университет, София

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Химик
  Институт по физикохимия - БАН

Научни награди и членство в научни организации

 • 1994
  Сребърен Медал
  Изложение "East-West Euro Intellect"