Кати Аврамова

Адрес

гр. София, п.к. 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.11

Контакти

Call: (+359 2) 979-2552

Email: kavramova@ipc.bas.bg

Кати Аврамова

доктор

ИФХ – БАН
Фазообразуване, кристални и аморфни материали

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 3
 • Общ брой научни публикации: 11
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 10
 • Брой цитати на научните публикации: 62
 • Брой научни публикации от последните пет години: 2
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 2
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 24

Образование

 1. 2013

  Доктор

  ИФХ-БАН
 2. 1997

  Магистър

  ХФ на СУ "Св. Кл. Охридски"

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Химик
  Институт по физикохимия - БАН