Николай Йорданов

Адрес

гр. София, п.к. 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.11

Контакти

Call: (+359 2) 979-2552

Email: njordanov@ipc.bas.bg

Николай Йорданов

доктор, асистент

Институт по физикохимия, ИФХ–БАН
Секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали”

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 3
 • Общ брой научни публикации: 11
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 6
 • Брой цитати на научните публикации: 50
 • Брой научни публикации от последните пет години: 3
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 2
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 12

Образование

 1. 2017

  Доктор

  ИФХ-БАН
 2. 2000

  Магистър

  Химикотехнологичен и миталургичен университет

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Aсистент
  Институт по физикохимия - БАН