доц. Драгомир Тачев

Адрес

гр. София, п.к. 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.11

Контакти

Call: (+359 2) 979-2570

Email: dtachev@ipc.bas.bg

доц. Драгомир Тачев

доцент, доктор

Българска академия на науките
Институт по Физикохимия

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 11
 • Общ брой научни публикации: 36
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 27
 • Брой цитати на научните публикации: 347
 • Брой научни публикации от последните пет години: 5
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 4
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 13

Образование

 1. 2005

  Доктор

  ИФХ-БАН
 2. 1995

  Магистър

  Софийски университет "Св.Климент Охридски"

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Доцент
  Институт по физикохимия - БАН