доц. Георги Авдеев

Адрес

гр. София, п.к. 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.11

Контакти

Call: (+359 2) 979-2534

Email: g_avdeev@ipc.bas.bg

доц. Георги Авдеев

доцент, доктор

Българска академия на науките
Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев”

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 10
 • Общ брой научни публикации: 71
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 55
 • Брой цитати на научните публикации: 338
 • Брой научни публикации от последните пет години: 36
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 24
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 238

Образование

 1. 2008–2012

  Доктор

  Институт по обща и неорганична химия - БАН
 2. 2006–2007

  Магистър

  Химикотехнологичен и Металургичен Университет-София

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Доцент
  Институт по физикохимия