доц. Богдан Рангелов

Адрес

гр. София, п.к. 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.11

Контакти

Call: (+359 2) 979-2533

Email: rangelov@ipc.bas.bg

доц. Богдан Рангелов

доцент, доктор

Българска академия на науките, Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев”
Лаборатория по електронна микроскопия и микроанализ

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 5
 • Общ брой научни публикации: 29
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 28
 • Брой цитати на научните публикации: 109
 • Брой научни публикации от последните пет години: 13
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 12
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 77

Образование

 1. 2009

  Доктор

  ИФХ-БАН
 2. 1995

  Магистър

  Физически факултет, СУ „св. Климент Охридски”, София

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Доцент
  Институт по физикохимия - БАН
 2. Ръководител на Лаборатория
  „Електронна микроскопия и микроанализ” на Институт по физикохимия, БАН

Научни награди и членство в научни организации

 • Представител на България
  Европейския Съвет Кристален Растеж (ENCG)
 • Член на Изпълнителния Съвет
  ENCG