проф. Александър Караманов

Адрес

гр. София, п.к. 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.11

Контакти

Call: (+359 2) 979-2565 / 2552

Email: karama@ipc.bas.bg

проф. Александър Караманов

професор , доктор

Уебсайт

Българска Aкадемия на Науките
Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев”
Секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали”

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 19
 • Общ брой научни публикации и патенти: 125
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 56
 • Брой цитати на научните публикации: над 1500
 • Брой научни публикации от последните пет години: 22
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 16
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: над 800

Образование

 1. 1996

  Доктор

  Институт по Физикохимия, БАН
 2. 1986

  Магистър

  Химико-Технологичен Университет, София

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Професор
  Институт по физикохимия - БАН

Научни награди и членство в научни организации

 • Най-добър патент на година
  ИНРА (Патентно Ведомство)
 • Член
  Съвет по иновации към БТПП
 • Член
  ICG (International Commission of Glass), TC05 committee “Waste Vitrification”