Александра Камушева

Адрес

гр. София, п.к. 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.11

Контакти

Call: (+359 2) 979-2552

Email: askamusheva@ipc.bas.bg

Александра Камушева

химик

БАН
Институт по Физикохимия

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 2
 • Общ брой научни публикации: 6
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 4
 • Брой цитати на научните публикации: 4
 • Брой научни публикации от последните пет години: 6
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 4
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 4

Образование

 1. 2009

  Магистър

  СУ „Св. Климент Охридски“

Заемани длъжности за последните пет години

 1. 18.04.2016 до момента
  Химик
  Факултет по химия и фармация, Катедра Аналитична химия
 2. от 01.09.2013 до момента
  Докторант
  ИФХ-БАН
 3. 15.09.2014 – 30.06.2015
  Учител по химия и физика
  НУТИ

Научни награди и членство в научни организации

 • от юни 2016
  Член
  Съюз на химиците в България
 • от юни 2016
  Член
  Управителен съвет на Съюза на химиците в България